Reklamační řád

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího ASIO NEW, spol. s r.o., IČO: 29303125, se sídlem Kšírova 552/45, Brno, 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 72719 (dále jen „Prodávající“). Uzavřením smlouvy kupní vyjadřuje kupující souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

2. Reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a vztahuje se na dodávky zařízení a výrobků, u něhož jsou uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). Dále byl zpracován podle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a vztahuje se na Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z vadného plnění nebo práva ze záruky.  

3. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním Zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl potřebnou součinnost.

4. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy kupní jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

5. Tento Reklamační řád má přednost před dispozitivními ustaveními zákonné úpravy. Ostatní otázky tímto reklamačním řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou.

6. Tento Reklamační řád, který upravuje práva a povinnosti, se vztahuje na Zboží, na které Prodávající poskytuje záruku podle podmínek oboustranně podepsané smlouvy/objednávky a v případě, že není smlouva nebo objednávka, pak podle tohoto reklamačního řádu. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

II. ZÁKLADNÍ POJMY

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v Obchodních podmínkách.

Kupující – může být fyzická či právnická osoba, a to jak podnikatel, tak nepodnikatel, přičemž nepodnikatel není jen spotřebitel, ale také obec, kraj, či stát. 

Vady – Zboží má vady, nemá-li sjednané vlastnosti. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (např. nemá sjednané vlastnosti nebo se nehodí ke sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným nebo smluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá. 

Zjevné vady – považují se za ně veškeré vady týkající se druhu Zboží, kvality a kvantity, které je kupující schopen zjistit při jeho převzetí.

Práva vady Zboží – Prodávající odpovídá během záruční doby za to, že Zboží je provedeno kvalitně a bude mít po celou dobu běhu sjednané záruční doby požadované vlastnosti, a to za předpokladu dodržení vstupních parametrů stanovených smlouvou, případně nabídkou.

Záruční doba – Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se u Zboží vyskytne, u Prodávající v průběhu záruční doby, jejíž délka je sjednána ve smlouvě nebo v objednávce. Záruční doba začíná plynout převzetím Zboží Kupujícím nebo oboustranným podpisem předávacího protokolu. Záruční doba v délce 24 měsíců se neuplatní v případě prodeje zlevněného či použitého Zboží. V takovém případě nebude záruční doba sjednána žádná.

 

III. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1. Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané Zboží, jeho úplnost a nepoškozenost. Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav Zboží (zejména označení Zboží, jakost a množství) podle přepravního listu. Kupující dále v okamžiku převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že obsahuje vše, co obsahovat má, zejména soulad s projekčně instalačními podklady. 

2. Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail asio@asio.cz. Dále Prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození nebo vad Zboží.

3. Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat v souladu s dále uvedeným postupem, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

IV. REKLAMAČNÍ POSTUP

1. Na uplatnění Reklamace z titulu odpovědnosti za vady nebo záruky má nárok kupující poté, kdy došlo k převzetí Zboží na základě smlouvy kupní. Kupující uplatní reklamaci písemně dopisem na adrese sídla prodávajícího nebo e-mailem na elektronické adrese kontaktní osoby uvedené ve smlouvě, příp. na elektronické adrese asio@asio.cz, a to neprodleně po zjištění vad. Reklamace musí být uplatněna ve stanovené záruční době nebo době pro uplatnění práva z vadného plnění.

2. Kupující při uplatnění Reklamace uvede:

 • obchodní firmu, příp. své jméno a příjmení a sídlo uvedené ve smlouvě,
 • číslo smlouvy,
 • o jakou vadu se jedná, její popis, okolnosti jejího vzniku/zjištění a jak se vada projevuje, popis okolností majících vliv na vznik vady a popis možných následků souvisejících s reklamovanou vadou a fotodokumentaci vadného Zboží,
 • datum vzniku/zjištění vady.

3. Prodávající si vyhrazuje vyžádat si od kupujícího, aby při uplatnění Reklamace předložil následující doklady (případně fotokopie):

 • předávací protokol nebo jiný doklad o převzetí Zboží,
 • smlouvu kupní nebo jiný doklad o nabytí vlastnictví, na jehož základě uplatňuje Reklamaci.

4. Kupující je povinen oznámit vadu neprodleně po tom, kdy ji zjistil. Prodávající neodpovídá za zhoršení vady nebo vznik škod způsobených neoznámením Reklamace neprodleně po zjištění vad, ani za vznik škod způsobených používáním Zboží s vadami. Kupující je v případě zjištění vad také povinen provést nezbytná opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající neodpovídá v žádném rozsahu za škody způsobené provozem.

 

V. POSOUZENÍ A ZDOKUMENTOVÁNÍ REKLAMACE

1. Po obdržení Reklamace podá Prodávající zprávu o jejím přijetí. 

2. Je-li Reklamace posouzena Prodávajícím jako oprávněná, bude po dohodě kupujícího s Prodávajícím stanoveno datum pro posouzení, zdokumentování a případné odstranění uznaných vad v místě dodání, a to v případě, že instalaci Zboží prováděl Prodávající. V případě, že instalaci prováděl kupující nebo třetí osoba, zavazuje se kupující Zboží odeslat k posouzení Reklamace do sídla prodávajícího, příp. si kupující vyžádá, aby se na jeho náklady dostavil prodávající do místa instalace k posouzení Reklamace.

3. Za účelem posouzení oprávněnosti Reklamace a následnému zhodnocení Reklamace je kupující povinen umožnit Prodávajícímu nebo jím pověřené osobě ve stanovený den přístup k místu, kde se předmět Reklamace nachází, a vytvořit mu odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti Reklamace. Nebude-li tato nezbytná prohlídka umožněna, nemůže být Reklamace vyřízena ve sjednané době. V tomto případě se doba pro vyřízení Reklamace prodlužuje o dobu prodlení kupujícího s poskytnutím nezbytné součinnosti pro odstranění vad. Kupující se zároveň zavazuje poskytnout Prodávajícímu veškerá dostupná provozní data a záznamy.

4.  V případě zjištění, že za vadu odpovídá subdodavatel Prodávajícího, upozorní na tuto skutečnost Prodávající kupujícího, který se za účelem odstranění vady zavazuje umožnit přístup k místu, kde se předmět Reklamace nachází, ve smyslu odst. 3. tomuto subdodavateli.

 

VI. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

3. V případě oprávněné Reklamace bude s kupujícím dohodnutý způsob odstranění vad a tyto vady budou odstraněny na náklady Prodávajícího ve sjednané době.

4. Odstranění vad a nedodělků, které nebude možné provést z důvodů bránících jejich odstranění dodržením potřebného technologického postupu (špatné počasí, nízké nebo vysoké teploty, ...), budou provedeny v době pominutí těchto důvodů.

5. Uznané záruční vady nebo vady, na které se vztahuje odpovědnost za vady, budou odstraněny následujícími způsoby v následujícím pořadí:

 1. Je-li zákazníkem spotřebitel:
 • bezplatným odstraněním reklamovaných vad opravou vadného Zboží, pokud výměna Zboží je neúměrná povaze vady,
 • pokud nebude možné odstranění vad opravou, pak výměnou Zboží, pokud je podle §2169 NOZ výměna přiměřená povaze vady, nebo pokud není možné pro opakovaný výskyt vad nebo pro větší počet vad Zboží užívat.
 1. Je-li zákazníkem podnikatel/nepodnikatel:
 • odstraněním reklamovaných vad opravou vadného Zboží, jsou-li vady opravitelné,
 • pokud nebude odstranění vad opravou možné, pak výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, a to v případě, že vady současně brání užívání Zboží a nejsou odstranitelné.

6. V případě neoprávněné Reklamace bude vada odstraněna na náklady kupujícího, případně si odstranění vady zajistí kupující sám. O neoprávněnou Reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada není Prodávajícím v rámci vyřizování Reklamace zjištěna nebo jde o vadu, na kterou se podle kupní smlouvy nebo tohoto Reklamačního řádu záruka nevztahuje, nebo jde o vadu, za kterou Prodávající neodpovídá. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat po kupujícím plnou úhradu nákladů vzniklých uplatněním neoprávněné Reklamace.

7. Je-li kupujícím spotřebitel, je v případě uplatnění práva z odpovědnosti za vady v souladu s § 2169 NOZ oprávněn požadovat zejména bezplatné odstranění vady. Prodávající upozorňuje kupujícího, který je spotřebitelem, že v souladu s § 2169 NOZ je výměna Zboží ve většině případů zcela neúměrná povaze vady, a proto není nárok na její odstranění formou dodání nového Zboží, ale pouze na jeho opravu. Spotřebitel je dále oprávněn požadovat výměnu Zboží, pokud je dle § 2169 NOZ výměna přiměřená povaze vady.

8. V případě vyřízení reklamace formou výměny Zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí Zboží kupujícím.  

 

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Délka záruční doby je uvedena u každého Zboží ve smlouvě. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží kupujícím.

2. Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či opotřebení v důsledku používání.

3. Záruka se nevztahuje na:

 • na vady, které nevznikly porušením povinnosti Prodávajícím,
 • na vady, které vznikly neodbornou nebo nešetrnou manipulací se Zbožím a na vady způsobené kupujícím, obsluhou nebo třetí osobou a zanedbáním potřebné a pravidelné údržby,
 • na Zboží, o kterém kupující věděl, že má toto Zboží vadu a takovéto Zboží již bylo finančně zvýhodněné,
 • na vady způsobené užíváním v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze a nedostatečným zajištěním odpovídající údržby kupujícím v souladu s pokyny pro údržbu a s pokyny uvedenými v projekčně instalačních podkladech,
 • na vady způsobené živelnou pohromou nebo zásahem vyšší moci,
 • na vady, které vznikly v důsledku toho, že Zboží nebylo používáno způsobem popsaným v provozních řádech a pokynech,   
 • na vady, které vznikly v důsledku neschválených prací, oprav a/nebo údržby nebo neoprávněných zásahů kupujícího nebo třetích osob,
 • na spotřební zboží (např. náhradní díly, zboží podléhající opotřebení – membránové a lamelové sady, ÚV lampy atd.), 
 • na montážní a instalační práce, které nejsou předmětem dodávky podle smlouvy.

4. Kupující je povinen uplatnit přímo při předání a převzetí Zboží vady zjevné, a to v předávacím protokolu nebo jiném dokladu o převzetí, zejména se zavazuje provést kontrolu označení Zboží, jeho jakosti a množství. V opačném případě ztrácí svůj nárok na uplatnění Reklamace týkající se vad zjevných. Pokud tuto kontrolu kupující neprovede ihned při převzetí Zboží nebo pokud k této kontrole nezajistí včas kompetentní osobu, která převzetí Zboží může provést, má se za to, že Prodávající předal Zboží řádně a včas, bez jakýchkoli vad a nedodělků.

5. Nezbytnou podmínkou pro uplatnění Reklamace vad skrytých a zahájení reklamačního řízení je úplné uhrazení ceny Zboží dle kupní smlouvy.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

2. Tento Reklamační řád je platný od 1. 9. 2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.


Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.asio.cz.